Načítám Akce

Psychosomatika a transgender (konference)

Naši tradiční psychosomatickou konferenci pro rok 2024 věnujeme tématu transgender. Proběhne v CKP Dobřichovice 27.1.2024. Uděláme ji malou pouze v prezenčním formátu. Chceme vytvořit bezpečné prostředí pro sdílení různých pohledů, příběhů, zkušeností, postojů a názorů, které se tématu transgender týkají.
Lidé dvojího pohlavní, středního pohlaví, dvojího ducha nebo ti uprostřed – ať už byli nazýváni jakkoliv, existovali a měli svůj status např. u původních obyvatel Severní Ameriky, u obyvatel nejrůznějších Tichomořských ostrovů, na Sibiři nebo za polárním kruhem mezi Inuity. V našem současném kulturním kontextu si svůj status vytvářejí a poměrně nově slýcháme označení transgender, nebinární identita, genderový nesoulad (gender dysforie) apod.
Jako lékaři, terapeuti, ale i učitelé, trenéři aj. se s transgender lidmi setkáváme a stojíme před mnoha problémy. Jak tyto lidi podpořit v rozumných (terapeutických) mezích. Jaké zvolit oslovení, jaké používat koncovky a přípony v minulém čase a u přídavných jmen, v jakém rodu mluvit s rodiči o jejich transgender dětech, jak vyhovět požadavku na střídání ženského a mužského oslovování rovným dílem, jak se srovnat např. s tím, že celému fenoménu nevěříme, případně silně na základě své odbornosti nevěříme, že konkrétní člověk jen nepropadl módnímu trendu. Že za genderovým nesouladem není jiná skrytá věc jako např. nezralost jedince, neochota dospět atp. Jak komunikovat jako odborníci mezi sebou, když jsou v tomto ohledu naše pohledy opačné. Jistě se najdou i další otázky.

Ať už jsou naše životní zkušenosti i odborná zázemí jakákoliv, lidi, kteří sami sebe považují za transgender potkáváme a potkávat budeme. Může to v nás vzbuzovat a dle mé zkušenosti velmi vzbuzuje nejrůznější emoce. V CKP Dobřichovice jsme dospěli do momentu, kdy se potřebujeme a chceme poctivě v celé problematice zorientovat, vzdělat se, i si projít vlastními emocemi předem a na bezpečném místě. Předejít tak případnému zmatení a nedorozumění, které by mohlo nastat, když se pacient s transgender identitou objeví v naší ordinaci a my s ním situaci sdílíme „jen“ se svou zkušeností, jak to bývalo za našich mladých let.

Hamonogram:

|08.00 – 08.45 Prezence účastníků
|08.45 – 09.00 Oficiální zahájení
|09.00 – 09.50 PhDr. Pavla Doležalová Ph.D., Mgr. Viktor Heumann, Duševní pohoda u transgender a genderově rozmanité klientely (přednáška)
|09:50 – 10:40 Jana Uchytilová, Cert. MDT, Péče o pacienty po faloplastice (přednáška)
|10:40 – 10:55 Přestávka
|10:55 – 11:45 PhDr. Ludmila Chválová Trapková, MUDr. Vladislav Chvála: Genderová dysforie – fenomén naší doby (přednáška)
|11.45 – 12.20 Co je ještě třeba říci a na co je třeba 
se zeptat (moderovaná diskuze)

|12.20 – 13.20 Pauza na oběd

|13.30 – 14:50 WORKSHOPY
A) Mgr. Bc. Martina Viewegová, Mgr. Michal Kubánek, Workshop Gender a identita
B) MgA. Viktor Dočkal, Ph.D., Zabloudit v Genderu
C) Mgr. Klára Anna Jačková, Reedukace a rehabilitace hlasu u transgender
D) PhDr. Pavla Doležalová, Ph.D., Mgr. Viktor Heumann, Terapeutická péče o transgender a genderově rozmanitou klientelu

|15.10 – 16:00 JUDr. Miroslava Benešová, Ph.D., Právní pohled na genderovou oblast v ČR (přednáška)
|16:00 – 16:10 Přestávka
|16.10 – 17:00 Mgr. Vojtěch Ondráček, Transgender 
ve sportu (přednáška)
|17.00 – 18.00 Co je ještě třeba říci a na co je třeba 
se zeptat (moderovaná diskuze)
|18.00 Závěr konference, předání diplomů

Anotace příspěvků:

Mgr. Vojtěch Ondráček: Transgender ve sportu (přednáška)

Olympijských her v Tokiu se v roce 2021 zúčastnil první transgender sportovec v historii. A účast novozélandské vzpěračky Laurel Hubbard vyvolala celou řadu reakcí. Nadšenou podporou inkluze transgender sportovců počínaje a voláním po jejich vyloučení kvůli porušení fair-play konče. Problematika transgender sportovců se ale ukazuje být mnohem komplexnější, než jakým způsobem k ní obvykle přistupují sportovní média a laická veřejnost. Zahrnuje totiž celou řadu aspektů z oblasti fyziologie, práva a biopolitiky až po etickou rovinu uznání a spravedlnosti. Ukazuje se, že není možné se při snaze porozumět této oblasti spoléhat pouze na vědeckou fakticitu nebo vycházet ze sportovní tradice. Příspěvek se proto pokusí celou problematiku přiblížit hledáním odpovědí na několik základních otázek. Jak se samotné sportovní disciplíny a organizace staví k transgender sportovcům? Jedná se skutečně o tzv. třetí kategorii vedle mužských a ženských kategorií, která by měla být zařazena zvlášť do sportovních soutěží? Jak spolu souvisí transgender a intersex sportovci? A existuje vůbec spravedlivé řešení pro všechny zúčastněné?

PhDr. Pavla Doležalová, Ph.D., Mgr. Viktor Heumann:
Duševní pohoda u transgender a genderově rozmanité klientely (přednáška)

Afirmativní a holisticky orientovaná komplexní péče zlepšuje duševní a fyzické zdraví transgender klientů. V příspěvku bude zmíněna oblast rozvoje duševní pohody v kontextu Standardů péče SOC8 Světové profesní asociace pro transgender zdraví a také hodnocení kvality současné péče z hlediska trans osob. Diskutovány budou možnosti vhodných terapeutických intervencí spolu s poznatky z výzkumů a praxe.

Mgr. Bc. Martina Viewegová, Mgr. Michal Kubánek: Gender a identita (workshop)

Téma genderové identity a její krize se v terapii v různých obměnách objevuje stále častěji. I média věnují více prostoru tématům transgenderu, nebinární identitě, tématu gender fluid. Svět umění je jím přímo ovlivněn a zpětně jej utváří. Jak se v této problematice neztratit, neudělat příliš chyb a hlavně moci dělat svou práci nejlépe, jak umíme, na to se zaměříme na workshopu s Martinou Viewegovou a Michalem Kubánkem, kteří se vám budou snažit předat tipy, poznatky, ale i omyly ze své praxe.

Jana Uchytilová, Cert.MDT: Péče o pacienty po faloplastice

Jelikož u nás není mnoho pracovišť, která se věnují péči o pacienty po faloplastice, ve svém příspěvku bych se ráda podělila hlavně o praktické zkušenosti z ordinace. Zejména o elektrostimulaci neopenisu, práci s jizvami a celkově o přístupu k této problematice. Ráda odpovím na dotazy a zároveň si vyslechnu zkušenosti jiných kolegů.

PhDr. Ludmila Trapková, MUDr. Vladislav Chvála: Genderová dysforie – fenomén naší doby

Na našich pracovištích v Praze a Liberci přijímáme do rodinné terapie stále častěji rodiny s dospívajícími, kteří trpí genderovou dysforií (GID). Situace nám připomíná devadesátá léta minulého
století, kdy se u nás hromadily rodiny s poruchami příjmu potravy. Podobně jako tehdy, přitahuje naši pozornost rychlost, s jakou se fenomén, do té doby známý spíše jen na specializovaných pracovištích, šíří v celém západním světě. Oba fenomény se začínají manifestovat ve stejné vývojové fázi rodiny, na začátku puberty a během adolescence. V terminologii rodinné terapie jsou to symptomy obtíží separačního procesu z rodiny, v našem pojetí sociálního porodu. Od r. 1994 do současnosti (srpen 2023) jsme přijali celkem 62 takových případů. Za prvních 25 let (do r.2019 včetně) to bylo 24 osob a jejich rodin, tedy v průměru sotva jeden případ ročně. Od ledna 2020 (s nástupem covidu), a tedy za dva a půl roku, je to už 38 rodin s GID. Při malé kapacitě našich pracovišť, která jsou k dispozici
psychosomatickým případům, je takový nárůst jediné diagnózy něčím výjimečným. Pokusíme se na základě našich zkušeností vyslovovat hypotézy o bio-psycho-sociálním kontextu.

JUDr. Miroslava Benešová, Ph.D.: Právní pohled  na genderovou oblast v ČR

V přednášce budou představena témata související s právní pohledem na genderovou oblast v ČR, jako například definice základních pojmů (ústavních a zákonných), pohlaví vs. gender (jejich rozdíly a kategorie), platná legislativa a její aplikace v oblasti školství a zdravotnictví. Bude poukázáno na praktické problémy z praxe z oblasti školství i nastíněn, výhled na budoucí právní úpravu a očekávaný vývoj.

Mgr. Klára Anna Jačková: Reedukace a rehabilitace hlasu u transgender

Lidský hlas je považován za nejdůležitější prostředek komunikace. Pro mnohé z nás je důležitou součástí nejen osobního, ale též pracovního života. Hlas je také neodmyslitelnou součástí celkové transformace při změně pohlaví a genderové identifikaci. Změna hlasu je pro velkou část transgender osob subjektivně vnímána jako zásadní, a proto se potíže s hlasem často odráží na psychice. Zejména u trans žen (MtF) představuje hlas v rámci tranzice obvykle značný problém. Cílem hlasové terapie je dosáhnout takového znění hlasu, který bude okolím vnímán jako přirozeně ženský či mužský, případně neutrální. Vždy je však nutné dodržet zásady správné práce s hlasem tak, aby nedocházelo k přetěžování hlasu a poškozování hlasivek. Je nutné brát v úvahu, že hlasová terapie je v tomto případě zahájena nejčastěji již u jedinců s dokončenou mutací. Proto je důležité uvědomit si i fyziologické limity pro konzervativní změnu hlasu hlasovým tréninkem. V rámci workshopu bych ráda přednesla základní kroky hlasové terapie a možnosti hlasového tréninku při práci s trans ženami a ukázala srovnání základních parametrů zaznamenaných na hlasovém poli u trans žen před a po hlasové reedukaci.

MgA. Viktor Dočkal, Ph.D.  Zabloudit v Genderu

Zabloudit se dá úplně všude. I na cestách, které známe jak vlastní boty. Ve vlastních botách bloudíme nejraději. Do cizích se nám totiž, logicky, moc nechce. Hele, to sem nemotej!
Dobře tak jinak. Víte jaký je rozdíl mezi pohlavím a gendrem? To jako budeš vykládat vtipy? Ne. Nevím. Možná?

Takzvané Gender dysforie jsou jedním nejčastějších potíží dnešních dětí i dospívajících. Otázky nebinarity, transgendru, asexuality, queer, LGBT a dalších skupin lidí, se pomalu stávají běžným tématem debat nejen v terapeutických praxích. Zůstat “pouze” u medicínského pohledu nestačí. Respektive, zkušenost ukazuje, že to příliš nepomáhá. Úhel pohledu je tedy mnohem širší. K biologickým aspektům přibývají kulturní, společenská, psychologická přesvědčení a očekávání, která míchají kartami, emocemi, rolemi a vším tím co zvedá vlny a atakuje ustálené hodnoty. Pojem bio-psycho-soc. není nijak nový. To, že bychom mohli nediagnostikovat ale “pouze” respektovat “odchylky” zní revolučně. Umíme to?
V rámci dramaterapeutického workshopu nabídnu pohled ze 4 různých úhlů. Budu vycházet z metody, ve které jsem “kovaný” tedy Developmental Transformations (DvT). Zaměřím se především na práci s konstrukcí a dekonstrukcí světa/hry/tématu. V DvT tak můžeme činit ve čtyřech základních vrstvách:1.se dotýká identity, hodnot, sexuality, etnika…a další “teritorializvaných území”, která máme tendenci (někdy i nevědomě) bránit. 2. vrstva se dotýká našich osobních životů, historie, rolí které zastáváme..tedy něco s čím se neustále potýkáme.
3. vrstva je spojená s prožíváním, pocity, potřebami a vše co s nimi souvisí…tedy s něčím co nemáme šanci plně obsáhnout a vysvětlit. A konečně 4. vrstva se dotýká vnímání prostoru a času, ve kterém se pohybujeme, dotýká se vědomého bytí v těle, v situaci, v místě v aktuální tady a teď. 
Rozdělení vrstev je samozřejmě umělé, běžně se všechny navzájem prolínají. K tomu abychom dokázali rozlišit a tím pádem být více vědomí v jednotlivých plochách nám poslouží výborně.
Jestli máme něco měnit nevím, jestli si můžeme rozumět, jsem pro.

Zvu Vás ke společnému bloudění, hledání a znovuobjevování. Těším se na Vás.

PhDr. Pavla Doležalová Ph.D., Mgr. Viktor Heumann: Terapeutická péče o transgender a genderově rozmanitou klientelu

Duševní pohoda a spokojenost v životě transgender nebo genderově rozmanitého člověka může být v jeho životní cestě dynamická. Cílem workshopu je zvýšení vhledu do vnitřního světa člověka, který  hledá identitu nebo je na cestě k propojení se se svými potřebami jiné genderové identity, než která mu byla přiřazena při narození. Budeme pracovat s kazuistikami a možnosti rozvoje kvality života klientely v rámci afirmativních doporučení mezinárodních standardů kvality péče.

Cena:

do 15.10.2023 – 2 200 Kč (lékaři), 2 000 Kč (ostatní)
od 16.10.2023 – 2 400 Kč (lékaři), 2 200 Kč (ostatní)

Součástí ceny je také společný oběd.

Akreditace:

Lékaři (ČLK 6 kreditů), fyzioterapeuti (UNIFY 4 kredity), psychologové (AKP 4 kredity)
ODBORNÝ GARANT: MUDr. Barbora Danielová, Mgr. Danuše Jandourková, Mgr. et. Mgr. Jana Týkalová
Odborná konference. Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

Copyright © 2017 Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o. Na Vyhlídce 582 252 29 Dobřichovice Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex