Mgr. Barbora Zobanová

Lektorka

Mgr. Barbora Zobanová je speciální pedagožkou – tyflopedkou, klinickou zrakovou terapeutkou. Je absolventkou Pedagogické fakulty UK Praha, Speciální pedagogika – obor. V roce 2006 úspěšně složila státní závěrečnou zkoušku z Tyflopedie se specializací na nonverbální a předškolní věk a Speciálně pedagogického poradenství. Od roku 2005 je zaměstnaná v Soukromé oční ordinaci MUDr. Anna Zobanová na pozici tyfloped, později zrakový terapeut a nyní již klinický zrakový terapeut. V roce 2009 prošla postgraduálním studiem na Pedagogické fakultě UK Praha, Speciální pedagogika se zaměřením na podporu zrakového vnímání (v rámci celoživotního vzdělávání – specializační studium). Na základě tohoto studia jí byla v roce 2009 přiznaná odborná způsobilost k výkonu povolání Zrakový terapeut (MZČR Praha) a následně v stejném roce jí bylo vydáno Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru zraková terapie (MZČR Praha).

Od roku 2016 do roku 2023 byla zaměstnancem oční kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze na Karlově náměstí, pod jejíž záštitou vyšetřovala pacienty na Lůžkách včasné rehabilitace při Geriatrické klinice. Mezi lety 2016 až 2018 působila jako externí učitel na ČVUT v Praze na katedře FBMI Kladno, kde vyučovala předmět Problematika osob se zrakovým postižením. V roce 2023 jí byla přidělena specializovaná způsobilost v oboru Klinický zrakový terapeut (MZČR Praha).

Specializací Mgr. Zobanové je Funkční vyšetření zraku, tj. komplexní zmapování zrakově-kognitivních funkcí a dovedností u osob v neverbálním věku, slovně nekomunikujících, kombinovaně nebo neurooftalmologicky postižených. Dále se věnuje Speciálně pedagogickému poradenství, Alternativní a augmentativní komunikaci, základům Basální stimulace, základům mobility a prostorové orientace u zrakově postižených, a speciálním optickým pomůckám. Celoživotně se vzdělává na odborných akcích a aktivně přednáší v rámci vysokých škol, ČLK a VOŠ.