Mgr. et Mgr. Barbora Petrášová

Psycholožka

V CKP Dobřichovice nabízí individuální psychoterapii pro dospělé, adolescenty a děti mladšího školního věku a starší, dále rodinnou terapii a psychologické poradenství.

Absolvovala jednooborové studium psychologie na FF MU v Brně (2014) a obor Veřejné zdravotnictví na ZSF JCU (2008). Tento studovala také v doktorském programu na Vysoké škole zdravotníctva a soc. práce Sv. Alžbety, v jehož rámci se podílela na rozvojových projektech péče o osoby trpící podvýživou ve východní Africe.
Absolvovala pětiletý sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik v systemické terapii (2018), Institut rodinné terapie Praha (Gjuričová, Brodová, Kubička), psychoterapeutický výcvik Relaxačně symbolické psychoterapie pro děti (K. Hadasová, Z. Novosadová), dále Kurz Autogenní trénink – základní a vyšší stupeň (V. Víchová). Aktuálně je v navazujícím sebezkušenostním výcviku Meditace v relaxačně symbolické terapii a kurzu Communication as art (D. Schwartz, M. Desax) vycházejícího z přístupů intuitivní pedagogiky a terapie zaměřené na člověka.

Působila jako psycholožka a psychoterapeutka v oblasti léčby závislostí a penitenciární psychologie (péče o osoby ve výkonu trestu odnětí svobody), dále se zaměřila na psychologickou práci s dětmi a jejich rodinami, působila na lůžkovém oddělení Dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol a jako rodinný terapeut v rodinném centru tamtéž